Posted By:-
King Of SMS


4 Days ago

 

♥ ASSLAM_O_ALEKUM ♥
SunO Sab Ki =→→→
KarO Apny ♥Dil Ki →
Milna Wohi Hai Jo Tera Muqader  Hai
No Game Selling
No Membership
2000 SAY 2018 TAK KA SAFAR
SIRF 2 BAR FAIL
KISI B BOND MAI OPEN OR LAST FIGHAR {JORA} LAG JAHAY TO 15 DIN BAD 
LINK AKRACOD>>>>>>345689 
688436 =   👉👉👉>>>345689 61 PASS✓
036910 =  👉👉👉>>>345689  54 PASS✓
956029 =  👉👉👉>>>345689  54 PASS✓
677216 =  👉👉👉>>>345689  76 PASS✓
763297 =  👉👉👉>>>345689  63 PASS✓
959859 =  👉👉👉>>>345689  28 PASS✓
217342 =  👉👉👉>>>345689  30 PASS✓
855358 =  👉👉👉>>>345689  19 PASS✓
807588 =  👉👉👉>>>345689  84 PASS✓
849918 =  👉👉👉>>>345689  08 PASS✓
932499 =  👉👉👉>>>345689  31 PASS✓
647006 =  👉👉👉>>>345689  86 PASS✓
548015 =  👉👉👉>>>345689  43 PASS✓
227112 =  👉👉👉>>>345689  60 PASS✓
966519 =  👉👉👉>>>345689  53 PASS✓
143421 =  👉👉👉>>>345689  04 PASS✓
547345 =  👉👉👉>>>345689  94 PASS✓
662636 =  👉👉👉>>>345689  79 PASS✓
348093 =  👉👉👉>>>345689  86 PASS✓
975299 =  👉👉👉>>>345689  36 PASS✓
651086 =  👉👉👉>>>345689  85 PASS✓
613366 =  👉👉👉>>>345689  97 PASS✓
419264 =  👉👉👉>>>345689  30 PASS✓
414564 =  👉👉👉>>>345689  86 PASS✓
489084 =  👉👉👉>>>345689  34 PASS✓
453884 =  👉👉👉>>>345689  30 PASS✓
986589 =  👉👉👉>>>345689  06 PASS✓
063600 =  👉👉👉>>>345689  31 PASS✓
814328 =  👉👉👉>>>345689  33 PASS✓
323713 =  👉👉👉>>>345689  18 PASS✓
359373 =  👉👉👉>>>345689  41 PASS✓
935779 =  👉👉👉>>>345689  25 PASS✓
340633 =  👉👉👉>>>345689  88 PASS✓
347133 =  👉👉👉>>>345689  71  FAIL
923689 =  👉👉👉>>>345689  81 PASS✓
331333 =  👉👉👉>>>345689  34 PASS✓
126541 =  👉👉👉>>>345689  24 PASS ✓
243302 =  👉👉👉>>>345689  68 PASS✓
000570 =  👉👉👉>>>345689  71  FAIL
157831 =  👉👉👉>>>345689  39 PASS✓
623756 =  👉👉👉>>>345689  56 PASS✓
930079 =  👉👉👉>>>345689  61 PASS✓
615846 =  👉👉👉>>>345689  82 PASS✓
202242 =  👉👉👉>>>345689  96 PASS✓
774407 =  👉👉👉>>>345689  24 PASS✓
676836 =  👉👉👉>>>345689  74 PASS✓
592635 =  👉👉👉>>>345689  99 PASS✓
190031 =  👉👉👉>>>345689  29 PASS✓
720767 =  👉👉👉>>>345689  16 PASS✓
035150 =  👉👉👉>>>345689  49 PASS✓
180231 =  👉👉👉>>>345689  24 PASS✓
635576 =  👉👉👉>>>345689  66 PASS✓
629636=  👉👉👉>>>345689  ?? ?????✓
⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘
HAR ROZ NEW AUR BEHTAREEN
FARMULY DEHKNE KE
LIYE HAMRI SITE
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
 WWW.PRIZEBOND LODHI.COM 
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
 WWW.PRIZEBOND LODHIPK.COM
VIST KARTE RAHE.THANKS
Munir Ahmad 753 @ yahoo.com
{ KING OF SMS }
▶▶▶▶03009018041◀◀◀◀
▶▶▶▶03149018041◀◀◀◀
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Posted By:-
King Of SMS


13 Days ago

 

♥ ASSLAM_O_ALEKUM ♥
SunO Sub Ki =→→→
KarO Apny Dil Ki ♥→
Milna Wohi Hai Jo Tera Muqader  Hai
 2000 SY 2018 TK SIRF 2 BAR FAIL
FAISALABAD TO  FAISALABAD
Date.........Analysis For city FAISALABAD
Cod......................901456 
01-04-2000..........901456 15000 813182  ✔ 
01-12-2000..........901456 40000 559700  ✔ 
15-11-2001..........901456 1500 247068  ✔ 
02-05-2002..........901456 7500 973861  ✔ 
16-05-2003..........901456 1500 898895  ✔ 
04-05-2004..........901456 7500 318499  ✔ 
03-01-2005..........901456 15000 132533  ✔ 
15-04-2005..........901456 750 199338  ✔ 
01-03-2006..........901456 40000 143421  ✔ 
01-11-2006..........901456 7500 412928  ✔ 
04-01-2007..........901456 15000 167648  ✔ 
15-11-2007..........901456 1500 982700  ✔ 
15-05-2008..........901456 1500 151747  ✔ 
02-07-2008..........901456 15000 709794  ✔ 
15-04-2009..........901456 750 972785  ✔ 
01-12-2009..........901456 40000 099528  ✔ 
15-03-2010..........901456 200 349928  ✔ 
02-08-2010..........901456 7500 303508  ✔ 
15-02-2011..........901456 1500 428853  ✔ 
15-07-2011..........901456 750 631507  ✔ 
01-10-2011..........901456 15000 106948  ✔ 
03-01-2012..........901456 15000 646339  ✔ 
02-05-2012..........901456 7500 017222  ✔ 
15-10-2012..........901456 750 917655  ✔ 
01-02-2013..........901456 25000 703071  ✔ 
15-03-2013..........901456 200 331333...FAIL
15-08-2013..........901456 100 411747  ✔ 
02-12-2013..........901456 40000 188024  ✔ 
03-02-2014..........901456 7500 793672  ✔ 
02-06-2014..........901456 40000 615846  ✔ 
15-09-2014..........901456 200 202242  ✔  
17-11-2014..........901456 1500 423616  ✔ 
16-02-2015..........901456 1500 749492  ✔ 
15-05-2015..........901456 100 419660  ✔ 
01-09-2015..........901456 40000 510271  ✔ 
15-12-2015..........901456 200 592635  ✔ 
15-02-2016..........901456 100 866825  ✔ 
15-06-2016..........901456 200 719296  ✔ 
03-10-2016..........901456 15000 065699  ✔ 
16-01-2017..........901456 750 494769  ✔ 
02-05-2017..........901456 7500 880015...FAIL
04-12-2017..........901456 40000 247043  ✔
15-03-2018..........901456 200      ??????
HAR ROZ NEW AUR BEHTAREEN
FARMULY DEHKNE KE
LIYE HAMRI SITE.
 WWW.PRIZEBOND LODHI.COM 
 WWW.PRIZEBOND LODHIPK.COM
 
VIST KARTE RAHE.THANKS
Munir Ahmad 753 @ yahoo.com
☆ KING OF SMS☆ 
☆  03009018041 ☆ 
☆  03149018041 ☆ 
Posted By:-
King Of SMS


20 Days ago

 

♥ ASSLAM_O_ALEKUM ♥
SunO Sab Ki =→→→
KarO Apny ♥Dil Ki →
Milna Wohi Hai Jo Tera Muqader  Hai
No Game Selling
No Membership
No Fees 
;*F*;,<={&}=>,;*S*;
{<73>:<29>:<56>}
{<13>:<04>:<32>}
{=739=298=564=,}
{=040=134=320=}
{=7394=M=5643=}
{=0404=+=2980=}
{=1349=B=3204=}
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
HAR ROZ NEW AUR BEHTAREEN
FARMULY DEHKNE KE
LIYE HAMRI SITE
 WWW.PRIZEBOND LODHIPK.COM
 
 WWW.PRIZEBOND LODHI.COM 
VIST KARTE RAHE.THANKS
Munir Ahmad 753 @ yahoo.com
{ KING OF SMS }
{☆ 03009018041☆ }
{☆ 03149018041☆ }
♥☆ ♣☆ ♥☆ ♣☆ ♥☆ ♣☆ ♥☆ ♣☆