Posted By:-
Amir Shah


150 Days ago

 

Asslam-0-Alekum

Only Two__________(((Akra)))

Akra_______77______Front lag jye tu
8 drw neche kia hota hai

______________________________(77)44
_
_
_
_
_
_
(3)48(3)________6560(3)______(??)??

Open___3-3

Close___3 home 8____single Close__8

Then Akra______((38))

Result__________(38)5257

Duzzzzzzzzzzzzzzzzzz

______________________________(77)14
_
_
_
_
_
_
(7)20(7)_______1625(6)_______(??)??

Open____7-7

Close_____6 home 1___single Close__1

Then Akra_______((71))

Result___________(71)4160

Duzzzzzzzzzzzzzzzzzz

And Now

______________________________(77)57
_
_
_
_
_
_
(9)45(8)_______9602(4)_______(??)??

Open_____9-8

Close_____4 home 9___single Close__9

Then Akray______((99))_____((89))

Pass fail wait..........

Favorite_______((89))

Q k bond__200 mai broker Akra__31 ka lag jye tu

4 drw neche wali patti mai

Akra______(89)

Lag kar jata hai

4 drw ki cometi hai____(89)
F/S

Hum sirf history likh saktay hain
Future sirf Allah janta hai..........

Amir Shah
Posted By:-
Amir Shah


157 Days ago

 

(((((((((((Akra Maza)))))))))))

Purani bat duhra li jye?????

Year___2010-11__bond__7500

Queeta__85(8)25(1)_Opn_1_cntr 8 hom (3) clos
_________30(3)508____________Close_____(3)
_________
_________
H.Abad__(??)????

Open__________*1*
Matching
Close__________*3*

Single Akra_________((13))
Result
Hyderabad_______(13)0612
Passssssssss

Year___2011-12____bond___750

Queeta__81(4)54(4)_opn_4_cntr 4 hom (9) clos
_________35(9)875____________Close____(9)
_________
_________
H.Abad__(??)????

Open________*4*
Matching
Close_________*9*

Single Akra_________((49))
Result
Hyderabad__________(49)7831
Passsssssssssss

And Now

Year____2016_17____bond___750

Queeta__38(1)86(5)_Open_5_cntr 1 hom(6) clos
_________49(4)769__________Close_______(4)
_________
_________
H.Abad__(??)?????

Single Open________*5*
Not matching
Close_______________*4*___*6*

Akray________((54))___((56))

Pass fail wait for result.....

Amir Shah
Posted By:-
Amir Shah


175 Days ago

 

_Two Forcast_______

Friends humre pass Akra_02
Nikla Tha aur cometi Akra_07
Hai is lie socha ap ko inki pc bana doun.

M.Abad bond 15000 ki 3rd Patti Mai drw kr jye tu neche hony wali drw mai
Link_____0-5 ka lagta hai
Tandola Mai ____0 lazmi
Right cross 750 ka close with home
Close lagta hai
Left cross 200 ka center
Center lagta Hai
Aur
4th figure___4 ka lagta hai
aaoo dekhein

Year___2012
Left cross___M.abad___right cross
30(2)259____359373___4(1)9572
Close__1-6
Center__2
4th_____4
Link____0-5
Tandola link_0
Result_______((0624))
Passssssssssss

Year___2013

Left cross___M.Abad___right cross
71(0)810____987861___1(5)7831
Close____5-0
Center___0
4th______4
Link_____0-5
Tandola link__0
Result_________((4504))
Passssssssssss

And Now

Left cross___M.adab___right cross
73(2)880____184483___6(2)4455

Close_____2-7
Center_____2
4th________4
Link_______0-5
Tandola link__0

Then
Forcast___((0224))__((0724))

Pass fail wait..........

Cometi Back Akra____((25))
Hai
Pindi sal ka pehla drw k jye tu us sal
Back Akra___25
Lag Kar jata Hai.....
6 drw Hain apne hissab say khel Lena__20_20 rupee ki try kr lena
((0225))
((0725))

Amir Shah